Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho thị trường dinh dưỡng động vật, sản xuất phụ gia và các chất bổ sung hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế và bền vững của hệ thống sản xuất.

Với hồ sơ kinh doanh và sáng tạo của mình, EW Nutrition phân biệt bản thân bằng khả năng của mình để phát hiện và theo dõi các xu hướng đang nổi lên trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật. Thông qua công nghệ và công nghiệp quy trình riêng của chúng tôi, chúng tôi phát triển khoa học, phụ gia thức ăn có giá trị cao và bổ sung, có thể consistantly thực hiện trong tất cả các thị trường toàn cầu.

Giải pháp về môi trường và kinh tế

EW Nutrition

Sắp xếp